Regulamin Wycieczka w BONUSie

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: WYCIECZKA W BONUSie!

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie („Regulamin”) mają następujące znaczenie:

 1. Organizator – ZAWADZKA Sp. z o.o. z siedzibą w Radoszyn 78, 66-213 Skąpe, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649876, NIP 9271945355, REGON 365970342,

 2. Sprzedaż premiowa – organizowana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

 3. Partner Handlowy – klient Zawadzka Sp. z o.o., będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzący działalność gospodarczą,

 4. Uczestnik – Partner Handlowy Zawadzka Sp. Z o.o., biorący udział w Sprzedaży premiowej.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej pod nazwą „Wycieczka w BONUSie”, zwanej dalej Promocją.

 2. Sprzedaż premiowa odbywa się na terenie Rzeczypospolitej.

 3. Uczestnictwa w sprzedaży premiowanej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby. Możliwe jest scedowanie Nagrody na inna osobę pełnoletnią w nieprzekraczającym terminie do 15.02.2024 r. do godziny 23:59.

 4. W sprzedaży premiowanej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, jak również podwykonawcy, ich pracownicy lub usługodawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Promocją.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie Promocji.

 6. Promocja nie podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 7. Celem promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora objętych promocją.

 8. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikami promocji nie mogą być konsumenci w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego.

 9. Pisemne zgłoszenie udziału w Sprzedaży premiowanej oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

 10. Udział w Promocji jest dobrowolny.

 11. Wykaz punktów handlowych jest dostępny na stronie Organizatora www.zawadzka.com.pl                           

                                                                                                   § 3 CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa:

 • od 01.08.2023 – 31.12.2023r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją w punktach handlowych Organizatora. Decyduje data wystawienia faktury sprzedaży. Faktura musi być zapłacona w terminie.

§ 4 PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI

 1. Promocja objęte są następujące produkty wg poniższego schematu pakietów:

 1. prasa Massey Ferguson i maszyny zielonkowe Massey Ferguson wartości co najmniej 50% wartości prasy,

 2. ciągnik Massey Ferguson serii 47 i 57 i dowolnej maszyny za kwotę co najmniej 50% wartości ciągnika,

 3. ciągnik Massey Ferguson serii 5S, 6S, 7S, 8S i 87,

 4. kombajn Massey Ferguson,

 5. pozostałe maszyny za kwotę min. 500.000,00 zł,

 1. W sprzedaży premiowanej mogą wziąć udział osoby, o których mowa w § 1 ust. 3 ora § 2 ust.8, które w okresie od 1 sierpnia 2023 r. (od godz. 00:01) do 31 grudnia 2023 r. (do godz. 23:59) i dokonają zakupów w jednym z oddziałów firmy Organizatora co najmniej jednego z pakietów o których mowa w ust. 1 powyżej.

 2. Do klasyfikacji pakietów liczą się maszyny nowe i demonstracyjne.

 3. W Promocji wykluczone są transakcje z rozliczeniem maszyn używanych, chyba że Organizator dokona wyjątku, którego możliwość sobie zastrzega.

 4. W przypadku braku dostępności maszyny, zakup będzie kwalifikowany do Promocji po wpłacie 20% wartości netto + należny podatek Vat do 31.12.2023r. Decyduje wpływ środków na konto Organizatora.

 5. Potwierdzeniem dokonania zakupów, na warunkach uprawniających do wzięcia udziału w Promocji będzie faktura VAT, wydana przez którykolwiek oddziałów Organizatora – Zawadzka sp. z o.o.

 6. Pisemne zgłoszenie udziału w Sprzedaży premiowanej oznacza również akceptację niniejszego Regulaminu znajdującego się na stronie internetowej www.zawadzka.com.pl, z którym każdy Uczestnik ma możliwość i powinien zapoznać się przed dokonaniem rejestracji.

 7. Jedna osoba jest uprawniona do jednokrotnego wzięcia udziału w Promocji.

 8. Ilość osób mogących wziąć udział w Promocji jest nieograniczony.

 9. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 20 stycznia 2024 roku poprzez informację e-mail do uczestnika.

 10. Każdy Uczestnik, który w terminie określonym w niniejszym regulaminie, zakupi produkty określone w ust. 1 powyżej nabywa prawo zakupu na warunkach promocyjnych za cenę 1,23 zł brutto vouchera, uprawniającego jedną osobę, wskazaną przez Uczestnika, do udziału w wycieczce do Turcji. Voucher dotyczy wycieczki grupowej do Turcji. Pobyt zawiera przelot, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie All Inclusive, podstawowe ubezpieczenie. Transfer standardowy lotnisko-hotel-lotnisko.

 11. Termin „Wycieczki w BONUSie” obędzie się w dacie ustalonej w porozumieniu ze wszystkimi osobami którym przyznano Nagrodę. W przypadku braku dojścia do porozumienia o dacie wyjazdu decyduje Organizator. Data zostanie ogłoszona do 15 lutego 2024r.

 12. Planowany termin wyjazdu to czerwiec 2024r. Dokładny termin i miejsce wyjazdu zostanie podany Uczestnikom – Zwycięzcom po zakończeniu i rozliczeniu wyników Promocji. Przedstawiony powyżej termin może ulec zmianie z uwagi na zmiany w rozkładzie lotów, dostępność miejsc oraz sytuację turystyczną i epidemiologiczną w skali międzynarodowej. Wyjazd stanowiący nagrodę będzie zorganizowany pod warunkiem, że na przeszkodzie nie staną czynniki zewnętrzne takie jak np. wojna w Ukrainie lub pandemia korona wirus COVID lub inna, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa i/lub innych odpowiednich Organów, odnoszących się do podejmowania działań w zakresie ochrony zdrowia w czasie staniu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego podobnego, a także w zakresie bezpieczeństwa ogólnego związanego z wyjazdami zagranicznymi, obowiązującego na dzień organizacji. W przypadku gdy wyjazd w ocenie Organizatora nie będzie mógł być zrealizowany w wyżej wymienionym terminie lub jego organizacja będzie wiązać się z ponadprzeciętnymi ryzykami, Uczestnikom – Zwycięzcom Promocji zostanie zaproponowany inny możliwy do zrealizowania termin wyjazdu lub inna forma realizacji Nagrody.

 13. Możliwa jest cesja nagrody na inną osobę pełnoletnią w nieprzekraczalnym terminie 15 luty 2024r. bez możliwości odwołania.

 14. Nagroda do czasu wydania voucheru stanowi własność Organizatora.

 15. Produkty zakupione w ramach promocji, zgodnie z niniejszym regulaminem, nie podlegają zwrotowi, niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej tego zwrotu (np. odstąpienie od umowy sprzedaży w całości lub w części, rozwiązanie umowy, itp.). W przypadku w szczególności odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub w części, rozwiązania umowy lub zwrotu towaru, którego dotyczy Promocja, na innej podstawie prawnej lub faktycznej, Organizator ma prawo do odmowy przyznania Nagrody, cofnięcia decyzji o przyznaniu Nagrody lub do dochodzenia zwrotu jej wartości w przypadku, gdy została ona już zrealizowana.

 16. Podsumowanie wyników Promocji nastąpi po jego zakończeniu, najpóźniej do 20.01.2024r. Informacja o przyznaniu nagrody Uczestnikom Promocji, zostanie przekazana przez Organizatora w terminie od 18.01.2023 do 20.01.2023 drogą mailową lub telefoniczną lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Organizatora.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w przypadku istnienia przekraczających 30 dni przeterminowanych zobowiązań Uczestnika Promocji w stosunku do Organizatora (bez względu na podstawę faktyczną lub prawną zobowiązania) na dzień przyznania nagrody, a także do cofnięcia decyzji o jej przyznaniu w przypadku, gdyby ww. sytuacja zaistniała po przyznaniu nagrody, a przed jej realizacją.

 18. W wyjeździe może uczestniczyć tylko Uczestnik Promocji tj. właściciel lub osoba wskazana przez Uczestnika Promocji.

 19. Nagrody uzyskane przez przedsiębiorców stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Należny podatek przedsiębiorca rozlicza samodzielnie.

 20. Warunkiem przyznania i następnie realizacji Nagrody jest udzielenie przez Uczestnika wszelkich informacji i dostarczenie przez Uczestnika wszelkich dokumentów, które zostaną wskazane przez Organizatora a są konieczne do przyznania, a później realizacji, Nagrody. W przypadku braku wykonania lub nienależytego wykonania ww. obowiązku przez Uczestnika, Organizator ma prawo nie przyznać Nagrody lub cofnąć decyzję do jej przyznaniu.

 21. Warunkiem przyznania i realizacji Nagrody jest spełnienie warunków Promocji przez Uczestnika, a w szczególności akceptacja przez Uczestnika wszystkich warunków realizacji Nagrody zgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku braku spełnienia warunków, a w szczególności braku ww. akceptacji, Organizator ma prawo nie przyznać Nagrody lub cofnąć decyzję do jej przyznaniu.

§ 5 REKLAMACJE

1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację związaną ze Sprzedażą premiową w formie mailowej pod adresem kontakt@zawadzka.com.pl

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (mailowy), jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji pod adresem Organizatora. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Zawadzka Sp. z o.o.

 2. Dane osobowe reprezentantów Partnera Handlowego biorącego udział w Sprzedaży premiowej będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Sprzedaży premiowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu:

 1. realizacji sprzedaży premiowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu potwierdzenia zakupu produktów, wydania nagrody na warunkach określonych w Regulaminie tj. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 2. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym między innymi Ustawy o rachunkowości) ciążących na Administratorze m.in. w związku z nagrodami przyznawanymi w ramach promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 3. dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Przekazujący dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z reprezentantami Partnera Handlowego oraz w celu przekazania Nagrody zwycięzcy promocji.

 3. Organizator informuje, że w celu przekazania Nagrody zwycięzcy Sprzedaży premiowej dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem podczas realizacji Nagrody, w szczególności hotelom, organizatorom eventów lub agencjom realizującym wysyłkę nagród. Dane osobowe każdorazowo będą udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji przedmiotu Nagrody.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: nazwa Partnera Handlowego, dane adresowe Partnera Handlowego oraz imię i nazwisko przedstawiciela Partnera Handlowego.

 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników promocji mogą być: podmioty świadczące usługi pocztowe, serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieci informatyczne Administratora, podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, konsultacyjne, audytowe.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.

 7. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Organizatora o tym fakcie oraz podać nowe dane osobowe, w szczególności, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 9. Uczestnik ma prawo do skargi do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest przeprowadzenie i zakończenie Akcji promocyjnej zgodnie z Regulaminem, a po tym okresie wyłącznie przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym dotyczącymi rozliczenia Akcji promocyjnej oraz przedawnienia roszczeń.

 11. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Uczestnicy nie będą profilowani.

 12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 13. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W zakresie sprzedaży premiowej, przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. b) RODO.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora.

 2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami niezawinionymi przez Organizatora zakłócenia lub przerwy w działaniu systemów sprzedaży.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych uczestników Sprzedaży premiowej w toku Sprzedaży premiowej. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.zawadzka.com.pl.

 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.